Brukervilkår
1. Avtale, Salgsordreskjema
Denne Avtalen, herunder eventuelle vedlegg (samlet ”Avtalen”) er mellom selskapet (”Kunden”) angitt i den vedlagte salgsordren eller online-ordren (”Salgsordre”) og Monster Worldwide Norway AS (“Monster”). Tjenestene (”Tjenestene”) som skal leveres er listet opp i den vedlagte Salgsordren og er underlagt denne Avtalen. Nettsider det vises til i denne Avtalen (”Nettsider”), defineres som alle nettsider under Monsters eller dets tilknyttede selskapers kontroll, delvis eller annet.

2. Varighet og Opphør.
Avtalens varighet (”Varighet”) skal begynne på Avtaleoppstartsdatoen angitt i Salgsordren (”Startdato”) og skal (så fremt ikke annet følger av Salgsordre) utløpe ved det som kommer først av (i) ett år fra Startdatoen eller (ii) slutten på den siste perioden der ett / flere produkt(er) kjøpes av Kunden, og bortsett fra det som ellers er annerledes bestemt nedenfor, skal den ikke kunne bringes til opphør av verken Kunden eller av Monster. Tjenester som er påbegynt per slutten av Varigheten, skal fortsatt ytes etter bestemmelsene i denne Avtalen for resten av den gjeldende perioden. Monster skal straks kunne bringe denne Avtalen til opphør etter skriftlig varsel hvis: (a) Kunden iverksetter eller samtykker til iverksettelse av eventuelle rettergangsskritt i henhold til et eller annet konkurs- eller insolvenslovverk eller foretar en overdragelse til fordel for kreditorer; eller søker om samtykke for å få oppnevnt bostyrer, likvidator, administrator eller lignende funksjonær for hele eller en vesentlig del av sin eiendom, eller en bobestyrer, likvidator, administrator eller tilsvarende funksjonær blir oppnevnt; eller eventuelle rettergangsskritt i henhold til et eller annet insolvens- eller konkurslovverk knyttet til Kunden eller til hele eller en vesentlig del av dennes eiendom, iverksettes; eller (b) Monster bringer til opphør en eventuell annen avtale med Kunden på grunn av Kundens brudd på den avtalen. I et hvilket som helst av disse tilfellene skal Monster ha rett til å påskynde betalingen av alle forfalte beløp og å innkassere alle kostnader og juridiske kostnader som er påløpt. Hver part skal straks kunne bringe denne Avtalen til opphør hvis den annen part gjør vesentlige brudd på denne Avtalen, og hvis dette bruddet ikke er rettet opp innen ti dager etter at det er gitt skriftlig varsel herom. Bestemmelsene i Paragrafene 2, 3, 4, 8, 9 og 10 skal overleve et eventuelt utløp eller en eventuell avslutning av denne Avtalen.

3. Betaling
Hvis ikke noe annet er angitt i Salgsordren eller i fakturaen, skal fakturaer forfalle til betaling 20 dager etter fakturadatoen. Monster skal kunne beregne renter i henhold til lovbestemt sats på eventuelle beløp som ikke er betalt per forfall. Hvis Kunden må forhåndsbetale et eventuelt beløp i henhold til denne Avtalen, skal det forhåndsbetalte beløpet settes av til de korresponderende beløpene som forfaller per utløpet av Avtalen. Når det gjelder de gjenværende beløpene som er forfalt til betaling i henhold til denne Avtalen, vil Kunden bli fakturert fra begynnelsen av Terminen på månedsbasis inntil balansen er blitt fakturert. Monster skal etter eget skjønn kunne fakturere Kunden ved bruk av elektronisk faktura sendt til Kunden med e-post. Beløp for Tjenestene er eksklusive MVA. Kunden skal være ansvarlig for betalingen av eventuelle aktuelle eller fremtidige salgs-, bruks-, forbrusskatter eller tilsvarende skatt som gjelder for Tjenestene. Hvis en faktura fortsatt er ubetalt etter den betalingsfristen som er angitt i denne klausulen, Salgsordren eller fakturaen, skal Monster kunne påskynde for betaling eventuelle beløp som ennå ikke er blitt fakturert i henhold til denne Avtalen. Hvis Kunden betaler for mye på en faktura, må Kunden be om tilbakebetaling innen seks måneder etter at det er betalt for mye, og en eventuell kreditnota for slik for mye betaling vil kun gjelde i seks måneder etter utstedelsen. Honorarer betalt for Tjenester, er ikke refunderbare bortsett fra etter opphør på grunn av Monsters vesentlige brudd, hvor Monster vil refundere Kunden forhåndsbetalte beløp for Tjenester som ikke er levert per datoen for slikt opphør. Monster skal òg kunne overdra til tredjepart retten til å innkassere og motta betaling. Monster skal når som helst kunne foreta en kredittsjekk av Kunden. Monster forbeholder seg retten til å nekte å gi kreditt til Kunden samt å kreve forhåndsbetaling fra Kunden før Tjenester blir levert. Monster skal kunne motregne eventuelle beløp Monster har mottatt fra Kunden mot eventuelle beløp som er forfalt og skal betales i henhold til denne Avtalen eller eventuelle andre avtaler med Kunden. Kunden samtykker i å betale hver faktura fullt ut uten fradrag. Tjenester kjøpt i henhold til Avtalen, skal kun kunne brukes av medlemmer av Kundens konsern av selskaper med Monsters forhåndssamtykke. Kunden skal fortsette å være ansvarlig for betaling for alle Tjenestene kjøpt i henhold til denne Avtalen hvis noen av konsernselskapene bruker Tjenester i henhold til denne Avtalen. Hvis Kunden er agent for en klient, er Kunden ansvarlig for betalingen av alle beløp som forfaller til betaling herunder, uaktet om han mottar betaling fra sin klient.

4. Konfidensialitet, Datavern og Ekstratjenester
(a) Hver part skal holde de spesifikke bestemmelsene i denne Avtalen konfidensielle og ikke røpe dem til noen tredjepart (bortsett fra ens profesjonelle rådgivere og / eller tilknyttede på konfidensielt grunnlag) uten etter den annens skriftlige forhåndssamtykke, bortsett fra hva som kreves i lovverket. (b) Monster forplikter seg til å etterleve alle gjeldende datavernlovverk som for tiden gjelder og skal samle inn og behandle personlige data i samsvar med sin personvernpolicy som finnes på http://mitt.monster.no/privacy/default.aspx. For å bevare integriteten til sine Nettsider forbeholder Monster seg retten til å videresende kontaktdetaljer til eventuelle kontroll- eller fullbyrdelsesmyndigheter hvis disse ber om det. Monster skal òg kunne videresende kontaktdetaljer hvis det kommer en klage vedrørende Kundens bruk av Nettsiden, og der slik bruk anses å ikke være i samsvar med denne Avtalen. (c) Kunden samtykker i at Monster skal kunne sende e-post til Kunden med detaljer om utvidelser av Tjenestene, viktige, nye egenskaper og annen salgsfremmende annonsering (inklusive forskningsundersøkelser) inntil Kunden gir skriftlig melding som bringer slik autorisasjon til opphør.

5. Ejerskap
Med mindre noe annet er bestemt i Produktvilkårene og -bestemmelsene mellom Monster og Kunden, er og skal alle stillingsannonser, reklame og / eller alle videoer som Kunden besørger for plassering på et eller annet Sted og alle immaterielle og andre rettigheter, til enhver tid forbli Kundens eiendom. Kunden tildeler Monster og alle dets tilknyttede en ugjenkallelig, royaltyfri, evig, fullt ut betalt, ikke-eksklusiv og global lisens til å bruke, kopiere, reprodusere, publisere, utøve, vise frem og distribuere slike jobbannonser, -reklamer og / eller -videoer besørget av Kunden (helt eller delvis). Kunden tildeler òg Monster en ikke-eksklusiv, royaltyfri, ikke-overførbar, begrenset lisens til å bruke, vise frem, kopiere og publisere Kundens varemerker, logoer og andre immaterielle rettigheter gitt til Monster alene med det for øye å gjennomføre dennes forpliktelser i henhold til denne Avtalen. Monster skal bibeholde enhver rettighet, tittel og interesse, herunder alle immaterielle rettigheter til og i: (i) enhver proprietær teknologi og programvare som finnes i eller er inkorporert i eller er del av Nettsidene og (ii) innholdet (unntatt Kundens innhold som beskrevet foran) på, eller som er en del av, Nettsidene samt alle elementer som er en del av eller er inkorporert i (eller utgjør en samling eller kompilasjon av) noe av det foregående.

6. Vilkår for bruk.
(a) Hvis Kunden er et bemannings- eller rekrutteringsselskap, skal oppslag kun kunne bli slått opp eller reklamer kun kunne bli plassert under Kundens egen / eget logo eller merke. Hvis Kunden er et reklamebyrå, skal oppslag kun kunne bli slått opp eller reklamer kun kunne bli plassert under logoene eller merkene til Kundens klient eller sluttbruker som angitt i Salgsordren. I alle andre tilfeller skal Kunden bruke alle Tjenestene levert herunder, alene for sine egne, interne forretningsvirksomhetsformål og skal ikke videreselge eller overføre til en tredjepart noen slags Tjeneste, og skal ikke kunne slå opp stillingsannonser eller plassere reklamer under eventuelle logoer og / eller merker utenom sine egne. (b) Kunden erkjenner at han må oppfylle Bruksvilkårene for hver Nettside som Kunden går inn på. Bruksvilkårene for hver Nettside kan man få fra den angjeldende Nettsidens hjemmeside via linken ”Bruksvilkår.” I den grad det er motstrid mellom eventuelt brukte Nettsiders bruksvilkår beskrevet i dette punktet og vilkårene i denne Avtalen, skal vilkårene i denne Avtalen ha prioritet. (c) Monster forbeholder seg retten til å suspendere Tjenestene som Monster tilbyr Kunden og / eller alle passord og andre tilgangskoder hvis Monster har rimelig grunn til å mistenke at Kunden bryter noe i denne Avtalen eller en eller annen avtale med Kunden eller noen av Bruksvilkårene.

7. Begrenset garanti.
Monster garanterer at man vil utføre Tjenestene på en profesjonell måte i samsvar med gjeldende bransjestandarder. Bortsett fra det foregående gir Monster ingen garantier, uttrykkelige eller underforståtte, herunder garantier om omsettelighet, egnethet for et spesielt formål eller ikke-krenkelse hva gjelder Tjenestene eller Nettsidene eller funksjonaliteten, kompatibiliteten med spesifikke programvarelesere, ytelsen eller resultatene av bruken av Tjenestene eller Nettsidene.

8. Skadesløsholdelse
Hver part (hver i denne forbindelse en ”Skadesløsholdende Part”) skal holde skadesløs den andre parten, dennes tilknyttede og deres respektive ledere, direktører / styremedlemmer, ansatte og agenter (hver i denne forbindelse den ”Skadesløsholdte Part” og samlet de ”Skadesløsholdte Partene") i forhold til alle krav, søksmål eller krav fra tredjepart, herunder, uten begrensning, rimelige prosess- og regnskapsavgifter som oppstår fra eller er en følge av: (a) krenkelse eller påstått krenkelse av patentrett, opphavsrett, handelshemmelighet eller andre immaterielle rettigheter tilhørende tredjepart, og som oppstår av eller er knyttet til (i) hvis det dreier seg om Monster, leveringen av Tjenester og (ii) hvis det dreier seg om Kunden, leveringen av eventuelle materialer til en eller annen Nettside av eller på vegne av Kunden; (b) hvis det dreier seg om Monster, grov uaktsomhet eller forsettlig vanskjøtsel som oppstår fra eller er knyttet til leveringen av Tjenestene; og (c) hvis det dreier seg om Kunden, grov uaktsomhet, forsettlig vanskjøtsel eller ærekrenkelse som oppstår fra eller er knyttet til bruken av Tjenestene. Den Skadesløsholdende Partens forpliktelser herunder skal kun gjelde hvis den Skadesløsholdte Parten straks varsler den Skadesløsholdende Parten skriftlig om slikt krav, søksmål eller forlangende. 9. Ansvarsbegrensning
Intet i disse bestemmelsene skal begrense noen av partens ansvar hvis dette er forbudt i henhold til lovverket. Bortsett fra forpliktelsene til en skadesløsholdende part i henhold til klausul 8, og uten på noe vis å begrense Kundens betalingsforpliktelser etter denne Avtalen (a) skal ingen part være ansvarlig overfor den andre parten (heller ikke overfor en annen person som krever rettigheter utledet fra den andre partens rettigheter) for tilfeldige, indirekte, påfølgende, spesielle eller strafferelaterte skader - herunder tapt omsetning eller fortjeneste, tap av forretningsvirksomhet eller datatap – som oppstår fra eller i forbindelse med denne Avtalen eller de tjenestene som besørges herunder, uaktet om den parten som er ansvarlig eller påstått ansvarlig, ble fortalt, hadde annen grunn til å vite eller faktisk vist om muligheten for dette, og (b) skal hver parts maksimumsansvar som oppstår fra eller i forbindelse med denne Avtale, ethvert produkt, tjenestene som besørges herunder eller noe nettsted, ikke overstige det beløpet som er blitt betalt eller skal betales av Kunden til Monster i løpet av Varigheten for denne.

10. Diverse
Hver part samtykker med hensyn til sin bruk eller besørging av Tjenestene, å etterleve alle gjeldende lover, herunder, men ikke begrenset til, de som angår arbeid, ansettelse og datavern. Kunden samtykker òg i at data om alder, kjønn, religiøs tro, helse, seksuell legning eller annen slik informasjon levert av en søker, ikke skal bli brukt i noen ansettelsesrelatert beslutning. Hver part i denne Avtalen skal være en uavhengig kontrahent, og intet heri skal tolkes som om det etableres et partnerskap, fellesforetak eller noe slags agentur mellom Monster og Kunden eller noen av Kundens ansatte eller agenter. Denne Avtalen, som skal kunne bli utferdiget i gjenparter, inneholder hele forståelsen mellom partene hva gjelder transaksjonene og sakene som omhandles heri, har prioritet foran all(e) tidligere kommunikasjon, forståelser og avtaler (både muntlige og skriftlige) samt eventuelle salgsordrer eller andre vilkår og bestemmelser eller kjøpsvilkår som ikke er levert av Monster, og som Kunden fra tid til annen må fremlegge, og kan ikke endres eller fravikes uten at det skjer skriftlig og omforenes av begge partene. Bortsett fra det som ellers er tillatt i henhold til Klausul 3, skal ikke noen av partene kunne overdra denne Avtalen helt eller delvis, ved fusjon, salg eller overføring av aktiva eller andel eller på annet vis uten etter skriftlig samtykke fra den ikke-overdragende parten, bortsett for hva gjelder Monster, (i) i forbindelse med en fusjon, konsolidering, omstrukturering eller et salg av alle eller stort sett alle Monsters aktiva, eller (ii) til en part som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med Monster (hver en ”Tillatt Overdragelse”). Ingen part har stolt på noen slags forsikring eller garanti fra en annen part som ikke uttrykkelig er nevnt i denne Avtalen. Ingen unnlatelse eller forsinkelse fra en part når det gjelder å utøve ens rettigheter eller misligholdsbeføyelser bestemt i denne Avtalen, skal anses som en oppgivelse av samme. Heller ikke skal en enkel eller en delvis utøvelse eller unnlatelse av å utøve en / et slik(t) rettighet eller beføyelse prekludere noen annen eller en videre utøvelse av en rett eller en beføyelse i henhold til denne Avtalen. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene av en kompetent myndighet skulle bli ansett å være ugyldig, ulovlig eller ikke gjennomførbar i noen utstrekning, skal en slik bestemmelse skilles ut fra de gjenværende bestemmelsene, som skal fortsette å være gyldige så langt lovverket tillater. Denne Avtalen og eventuelle tvister mellom Kunden og Monster knyttet til denne Avtalen skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lov, og partene skal underkaste seg norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Hver parts ytelse i henhold til denne Avtalen er underlagt reglene om force majeure. Alle meldinger gitt herunder, skal leveres ved rekommandert post, med anmodning om mottakskvittering eller ved over-natten-kurértjeneste til de respektive adressene angitt i Salgsordren og skal anses levert ved faktisk levering av samme. Ingen av vilkårene i denne Avtalen skal kunne håndheves av en person som ikke er part i den.

PRODUKTBEGREPER


1. MONSTERS STILLINGSANNONSE En stillingsannonse er en annonse for en ledig jobb som plassert på Nettsiden / Nettsidene spesifisert i Salgsordren (”SO”). Stillingsannonser skal kunne bli slått opp med Monsters oppslagsverktøy (MOHR/MHX), serverinnretning Business Gateway (BGW) eller tredjepartsverktøy som angitt i SO.

Stillingsannonsene er enten: ”Faststedsjobber” eller ”Områdedekkende Jobber”. Disse gir Kunden rett til å annonsere jobber (i) med en Varighet fastsatt i Salgsordren, og (ii) på enten et spesifisert faststed angitt i SO eller på et annet sted, på Nettsidene (eller deler av dem), spesielt angitt i SO. Stillingsannonser må slås opp i løpet av Varigheten. Etter den utløper alle stillingsannonsene. Hver stillingsannonse skal kunne omfatte kun én (1) jobbeskrivelse på ett sted og i én jobbkategori, med opptil tre yrker og tre bransjer per kategori, med unntak av at når det gjelder Områdedekkende Jobber, skal Kunden kunne slå opp mer enn ett sted per kategori (som anvist i SO). Hver stillingsannonse som slås opp i løpet av Varigheten, skal være aktiv maksimalt i den perioden som er angitt i SO, selv om den planlagte varighetsperioden for slik stillingsannonse går utover Varighetens utløp.

En eventuell (1) reaktivering av en utløpt stillingsannonse, (2) avbrytelse eller fornying av en stillingsannonse, (3) endring i Nettsiden (med mindre jobbproduktet som kjøpes, muliggjør oppslag på mange Nettsider) eller (4) endring i referansekoden for en jobb, der den jobben er blitt slått opp via BGW, anses som bruk av en tilleggsstillingsannonse. Kunden samtykker i at stillingsannonser på Nettsidene også dukker opp i søkeresultater på andre nettsteder.

En stillingsannonse skal kunne gi automatisk oppfrisking hver 30. dag hvis det er angitt i SO.

Kunden samtykker i at alle oppslag som han viser på Nettsiden, skal være relatert til spesifikke, reelle jobbstillinger og ikke være beskrivelser av ventejobber eller generiske jobber. Bortsett fra hva som er angitt i SO, samtykker Kunden i å ikke slå opp en jobb på en Nettside som: (i) ikke etterlever gjeldende lover og forordninger; (ii) inneholder linker til et sted som konkurrerer med Monster; (iii) inneholder ”skjulte”, irrelevante eller misvisende nøkkelord; (iv) inneholder en pyramideplan, et ”klubbmedlemskap”, en distribusjons- eller salgsrepresentantagenturordning eller annen forretningsmulighet som forutsetter en forhåndsbetaling eller en periodisk betaling, kun betaler provisjon (unntatt der oppslaget kunngjør at det er kun provisjon og tydelig beskriver produktene/tjenestene som skal selges), eller krever rekruttering av andre medlemmer, underdistributører eller underagenter; (v) inneholder eventuelle andre logoer eller merker enn ens egne utenom det som er tillatt i henhold til klausul 6 i Vilkårene og Bestemmelsene; (vi) inneholder en hyperlink til Kundens eget karrierenettsted; eller (vii) inneholder en hyperlink til et eller annet nettsted som inneholder materialer som er ærekrenkende, støtende eller obskøne eller er av truende karakter, eller som etter Monsters mening vil kunne forårsake irritasjon eller ubehag eller angst hos noen, herunder uten begrensning, materialer, meninger eller meldinger som er rasistiske, seksualrelaterte, trakasserende, diskriminerende, vulgære eller grovt fornærmende.

Monster forbeholder seg retten til helt etter sitt eget skjønn til enhver tid straks å fjerne fra alle Nettsider ikke-oppfyllende stillingsannonser eller stillingsannonser som kunden ikke uttrykkelig har kjøpt.

2. ANNONSETITEL I FET SKRIFT
Jobbutheving gjør det mulig for Kunden å utheve stillingsannonsenavnet og -stedet i listen over resultater ved alle jobbsøk.

3. AUTOMATISK REFRESH
Jobboppdatering gjør det mulig for Kunden å oppdatere stillingsannonsen én eller flere ganger i oppslagsperioden. Når en Stillingsannonse oppdateres, vil oppslaget bli sendt til toppen av jobbsøkeresultatlisten, og datoen som publiseres, vil bli oppdatert tilsvarende.

4. BEDRIFTSLOGO
Jobblogo gjør det mulig for Kunden å sette inn sin logo i stillingsannonsen for å fullende stil og tone.

6. CV-SØK
En CV-databaselisens gir Kunden tilgang til Monsters CV-database, som inneholder søkbare CV-er tilhørende jobbsøkere (”CV-database”). En ”CV-databaselisens” er en lisens som gir en enkelt, individuell bruker under direkte kontroll av Kunden (”CV-bruker”) tilgang til CV-databasen med ett unikt passord for Varigheten og typen (for eksempel nasjonal eller lokal) som angitt i Salgsordren. Hver CV- databaselisens vil være underlagt en policy om rimelig bruk, herunder en begrensning på 20 000 CV-visninger i en periode på tolv måneder (forholdsmessig mindre for kortere lisenser). En CV-visning finner sted hvis en CV aktiveres etter et CV-søk. Eksempler på en singel CV-visning omfatter uten begrensning når en CV-bruker: (a) åpner en CV, (b) åpner og skriver ut CV-en, (c) åpner og e-postsender CV-en, (d) åpner og legger den i en mappe, eller (e) legger en CV i en mappe uten å åpne slik CV. Flere CV-visninger finner sted hvis en CV åpner og lukker den samme CV-en mange ganger (Merk: et ”vist”-ikon vil dukke opp i CV-søkeresultatene for å angi at en CV er blitt vist av CV-brukeren). Når en CV er blitt plassert i en mappe, skal Kunden kunne åpne CV-en flere ganger uten at det finner sted flere CV-visninger.

Kunden samtykker i å informere Monster straks en person som har fått et passord, forsvinner, og Monster forbeholder seg retten til å kansellere slikt passord og utstede et erstatningspassord etter melding til Kunden. Monster forbeholder seg retten til jevnlig å endre utstedte passord etter melding til Kunden. Hvis andre brukere (enn de navngitte CV-databaselisensbesitterne) får tilgang til CV-databasen, vil slik deling være et brudd på denne Avtalen.

Kunden samtykker i at han vil bruke CV-databasen for å søke etter kandidater for spesifikke, faktiske jobber med matchende profiler, og ikke vil tilby dem noen andre tjenester. CV-databaselisensen skal altså ikke kunne brukes for å finne kandidater generelt eller for å kontakte jobbsøkere eller CV-besittere i relasjon til mulige, hjemmebaserte forretningsvirksomhetsmuligheter, honorarbaserte forretningsvirksomhetsmuligheter eller franchise-muligheter.

7. MONSTER WEBDRAGON - CV-SØK
Webdragon CV-søk [Webdragon CV Search] er et verktøy som gjør det mulig for Monster å søke etter kandidater i CV-databasen som matcher de profilkravene partene har avtalt. Monster vil søke etter og med e-post presentere en liste med kandidater som matcher profilkravene innenfor den tidsrammen som er omforent. Levering av kandidater vil bli ansett som vellykket hvis kandidatene matcher profilkravene.

Kunden erkjenner at Monster ikke gir noen garantier hva gjelder minimumsantall, egnetheten eller kvaliteten til de kandidatene som leveres, annet enn at de matcher de profilkravene som Kunden har besørget.

8. Career Ad Network (CAN)

En “CAN Ad kampanje” er en annonsekampanje som skapes fra en stillingsannonse (en “CAN Ad annonse”) spesifisert av kunden og generert gjennom en automatisk prosess i regi av Monster. Hvor lenge CAN Ad- kampanjen skal pågå angis i ordrebekreftelsen (”CAN duration”) og i løpet av denne perioden kan CAN Ad annonsen plasseres på (i) alt av Monsters innhold og eiendom (“Monsters eiendom”) og/eller (ii) alt innhold og eiendom som eies av en tredjepart (hver og en, en “CAN partner”) hvor Monster plasserer en annonse (“CAN partner eiendom”), og plassering og posisjonering bestemmes utelukkende av Monsters styringsalgoritme. Kunden godkjenner og autoriserer alle plasseringene. Monster garanterer at CAN Ad annonsen ikke, etter Monsters kunnskap, assosieres med eller presenteres på et nettsted med uønsket eller ulovlig innhold. Monster eller en CAN Partner kan ta bort CAN Ad-annonsen eller avbryte en CAN Ad kampanje som bryter mot noen av vilkårene i denne avtalen eller med et nettsteds eller en CAN Partners brukervilkår. Alle CAN Ad-annonser avsluttes samtidig med den aktuelle stillingsannonsen. I den grad loven tillater det fraskriver Monster seg ethvert ansvar tilknyttet plassering, justering, kvalitet eller koordinering av: (i) kostnad per klikk (ii) antall klikk; (iii) brukerstatistikk; (iv) tilgjengelighet og/eller leverte visninger på Monsters eiendom eller CAN Partners eiendom eller deler av dette; (v) klikk; (vi) konverteringer eller andre resultat for CAN Ad-annonser; (vii) riktigheten hos CAN Partners data (for eksempel rekkevidde, målgruppens størrelse, demografi eller andre andra påståtte kjennetegn hos målgruppen); og (viii) nærheten eller plasseringen av CAN Ad-annonser. Selv om Monster vil etterstrebe å møte kundens ønske, garanterer Monster ikke datoen eller datoene for publiseringen av annonsen(e) og garanterer ikke at annonsen(e) ikke vil vises etter avtalt sluttdato.

Kunden leverer alt materiell til CAN Ad annonsen i henhold til gjeldende lover og Monsters retningslinjer. Alt innhold i CAN Ad annonser skal godkjennes av Monster, og Monster forbeholder seg retten til å avvise eller trekke tilbake en CAN Ad annonse, plassreservasjon, URL-lenke eller forpliktelser tilknyttet plassering. Monster påtar seg ikke å gjennomgå innholdet i noen CAN Ad annonse, og en slik gjennomgang eller godkjenning skal ikke anses å utgjøre en aksept fra Monsters side om at CAN Ad annonsen følger gjeldende vilkår og innebærer heller ikke at Monster vil oppgi sine rettigheter deretter. Monster aksepterer ikke CAN Ad annonser som gir opphav til pop-ups eller som trigger ikke-bruker initierte nedlastninger.

Dersom Monster ikke klarer å publisere en CAN Ad annonse i overenstemmelse med ordrebekreftelsen (på grunn av en svikt, teknisk eller annen, som gjør at annonsen ikke fremstår i samsvar med ordrebekreftelsen) er Monsters ansvarlig overfor kunden begrenset til, etter kundens valg, refusjon av delen av annonsekostnaden knyttet til dette eller ompublisering av CAN Ad annonsen med en sammenlignbar plassering. En hver CAN Ad annonse som ikke publiseres i løpet av perioden som angis i ordrebekreftelsen utløper ved den oppgitte periodens slutt.

9. TARGETMAIL

Målrettede e-poster (“TargetMail”) er e-poster sendt av Monster til jobbsøkere som har valgt å motta informasjon fra arbeidsgivere. Det samlede antallet jobbsøkere som TargetMail vil bli sendt til, vil bli fastsatt i Salgsordren. Brødteksten i en TargetMail vil bestå av en jobbeskrivelse av en stillingsannonse som for tiden er slått opp på Nettsiden under TargetMail-kampanjen. TargetMail vil òg omfatte en link til stillingsannonsen på Nettsiden, noe som gjør det mulig for jobbsøkeren å søke direkte på jobben.

Så langt som lovverket tillater, fraskriver Monster seg alle garantier vedrørende posisjonering, nivåer, kvalitet og timingen av: (i) gjenomklikksrangeringer; (ii) bruksstatistikk og (iii) det nøyaktige tidspunktet TargetMail-en vil bli sendt. Kunden er alene ansvarlig for utarbeidelsen av alt annonsematerialet og samtykker i å besørge alle materialer til TargetMail-er i samsvar med gjeldende lovverk og Monsters policyer slik de til enhver tid gjelder. Alt innholdet i TargetMail-er er betinget av Monsters godkjenning, og Monster forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avvise eller kansellere en hvilken som helst Selskapsprofil når det måtte være. Monster aksepterer ikke eventuelle TargetMail-er som starter opp pop-ups eller utløser en nedlasting som ikke er initiert av en bruker.

Hvis Monster ikke sender en TargetMail i samsvar med Salgsordren (eller hvis det skjer noen annen feil, teknisk eller annen, når det gjelder slik TargetMails visning som bestemt i slik Salgsordre), skal Monsters eneste ansvar overfor Kunden være begrenset til, etter Kundens valg, enten å refundere TargetMail-andelen av honoraret knyttet til dette eller å sende TargetMail-en på et senere tidspunkt.

10. KNAPP- OG BANNERANNONSERING
En ’banner’- annonse er en annonse som ligger på Nettsiden slik som bestemt i Salgsordren. En ’knapp’-annonse en grafisk annonse av mindre størrelse enn en banner-annonse. Hvis jobbsøkere klikker på banner- eller knapp-annonsen, vil de bli ledet til Kundens nettsted. Bannere på Nettsiden viser roterende en rekke ulike annonser. Kundens annonse vil derfor ikke være synlig hele tiden på Bannere som vises på Nettsiden.

Kunden skal kunne slå opp banner- og knapp-annonser og andre medier og sponsinger (”Annonseringer”) på Nettsidene slik som bestemt i Salgsordren. Bortsett fra det som er uttrykkelig bestemt i Salgsordren, skjer posisjoneringen av Annonsene helt etter Monsters skjønn. Så langt som lovverket tillater, fraskriver Monster seg alle garantier vedrørende posisjonering, nivåer, kvalitet og timingen av: (i) gjenomklikksrangeringer; (ii) bruksstatistikk; (iii) tilgjengelighet og / eller levering av eventuelle preginger på Nettsiden; (iv) klikk; og (v) nærliggenheten til eller plasseringen av en Annonse. Monster garanterer ikke datoen eller datoene for innsetting av Annonsen(e) og garanterer ikke at Annonsen(e) ikke vil bli vist etter den utløpsdatoen som er angitt. Men Monster vil bruke all rimelig innsats for å oppfylle Kundens anmodninger i denne forbindelse. Når denne Avtalen opphører, vil Monster avinstallere Kundens Annonse og avslutte eventuell hyperlink til Kundens annonserte sted, stillingsannonse eller Selskapsprofil.

Kunden er alene ansvarlig for utarbeidelsen av alt annonsematerialet og samtykker i å besørge slike materialer i samsvar med gjeldende lovverk og Monsters policyer slik de til enhver tid gjelder. Alt innholdet i Kundens Annonser er betinget av Monsters godkjenning, og Monster forbeholder seg retten til etter eget skjønn når som helst å avvise eller kansellere en hvilken som helst forpliktelse vedrørende Annonse, plassreservasjon, URL-link eller plassering. Monster skal også kunne avvise eller fjerne en annonse for et annonsert nettsted som ikke er funksjonell, eller som Monster finner uegnet for å bli linket til Nettsiden. Monster forplikter seg ikke til å kontrollere innholdet i en Annonse, og en eventuell slik kontroll eller godkjenning skal ikke anses å utgjøre en aksept fra Monsters side at slik Annonse er besørget i samsvar med disse bestemmelsene, ei heller vil det utgjøre en oppgivelse av Monsters rettigheter herunder. Monster aksepterer ikke eventuelle Annonser som starter opp pop-ups eller utløser en nedlasting som ikke er initiert av en bruker.

Hvis Monster ikke publiserer en Annonse i samsvar med Salgsordren (eller hvis det skjer noen annen feil, teknisk eller annen, når det gjelder slik annonses visning som bestemt i slik Salgsordre), skal Monsters eneste ansvar overfor Kunden være begrenset til, etter Kundens valg, enten å refundere annonsedelen av honoraret knyttet til dette eller å plassere Annonsen på et senere tidspunkt i tilsvarende posisjon. En Annonse som ikke lanseres i løpet av den perioden som er bestemt i Salgsordren, utløper når slik Produktvarighetsperiode utløper.

11. KNAPP- OG BANNERANNONSERING– MÅLRETTET SYNLIGHET
En ’banner’- annonse er en annonse som ligger på Nettsiden slik som bestemt i Salgsordren. En ’knapp’-annonse en grafisk annonse av mindre størrelse enn en banner-annonse. Markedsføring med målrettet synlighet i form av banner-annonser, knapp-annonser og tekst plasseres på Nettsiden for å nå en bestemt målgruppe, som spesifisert i Salgsordren. Med forbehold for en tilgjengelig AdServer fra tredjemann som støttes av Monsters nettside og avhengig av annonsens plassering, kan Kunden velge et rikt mediaformat som muliggjør utvidelse av annonsen utenfor dens opprinnelige plassering. Hvis jobbsøkere klikker på banner- eller knapp-annonsen, vil de bli ledet til Kundens nettsted. Bannere på Nettsiden viser roterende en rekke ulike annonser. Kundens annonse vil derfor ikke være synlig hele tiden på Bannere som vises på Nettsiden.

Kunden skal kunne slå opp banner- og knapp-annonser og andre medier og sponsinger (”Annonseringer”) på Nettsidene slik som bestemt i Salgsordren. Bortsett fra det som er uttrykkelig bestemt i Salgsordren, skjer posisjoneringen av Annonsene helt etter Monsters skjønn. Så langt som lovverket tillater, fraskriver Monster seg alle garantier vedrørende posisjonering, nivåer, kvalitet og timingen av: (i) gjenomklikksrangeringer; (ii) bruksstatistikk; (iii) tilgjengelighet og / eller levering av eventuelle preginger på Nettsiden; (iv) klikk; og (v) nærliggenheten til eller plasseringen av en Annonse. Monster garanterer ikke datoen eller datoene for innsetting av Annonsen(e) og garanterer ikke at Annonsen(e) ikke vil bli vist etter den utløpsdatoen som er angitt. Men Monster vil bruke all rimelig innsats for å oppfylle Kundens anmodninger i denne forbindelse. Når denne Avtalen opphører, vil Monster avinstallere Kundens Annonse og avslutte eventuell hyperlink til Kundens annonserte sted, stillingsannonse eller Selskapsprofil.

Kunden er alene ansvarlig for utarbeidelsen av alt annonsematerialet og samtykker i å besørge slike materialer i samsvar med gjeldende lovverk og Monsters policyer slik de til enhver tid gjelder. Alt innholdet i Kundens Annonser er betinget av Monsters godkjenning, og Monster forbeholder seg retten til etter eget skjønn når som helst å avvise eller kansellere en hvilken som helst forpliktelse vedrørende Annonse, plassreservasjon, URL-link eller plassering. Monster skal også kunne avvise eller fjerne en annonse for et annonsert nettsted som ikke er funksjonell, eller som Monster finner uegnet for å bli linket til Nettsiden. Monster forplikter seg ikke til å kontrollere innholdet i en Annonse, og en eventuell slik kontroll eller godkjenning skal ikke anses å utgjøre en aksept fra Monsters side at slik Annonse er besørget i samsvar med disse bestemmelsene, ei heller vil det utgjøre en oppgivelse av Monsters rettigheter herunder. Monster aksepterer ikke eventuelle Annonser som starter opp pop-ups eller utløser en nedlasting som ikke er initiert av en bruker.

Hvis Monster ikke publiserer en Annonse i samsvar med Salgsordren (eller hvis det skjer noen annen feil, teknisk eller annen, når det gjelder slik annonses visning som bestemt i slik Salgsordre), skal Monsters eneste ansvar overfor Kunden være begrenset til, etter Kundens valg, enten å refundere annonsedelen av honoraret knyttet til dette eller å plassere Annonsen på et senere tidspunkt i tilsvarende posisjon. En Annonse som ikke lanseres i løpet av den perioden som er bestemt i Salgsordren, utløper når slik Produktvarighetsperiode utløper.

11 Unnlatelse

11.1 Monsters unnlatelse av å påtale eller gjøre gjeldende en bestemmelse i disse spesielle vilkår, skal dette ikke tolkes eller anses som en avståelse fra Monsters rettigheter i henhold til avtalen, og det skal ikke under noen omstendigheter påvirke avtalens gyldighet.


12 Force Majeure

12.1 Monster har intet erstatningsansvar overfor Arbeidsgiveren for noe som kan være et brudd på disse spesielle vilkår som følge av en force majeure-hendelse, det vil si omstendigheter utenfor Monsters kontroll, som naturkatastrofer, alvorlige tekniske feil, krigstilstander, konflikt på arbeidsmarkedet eller avbrudd i internettforbindelser.


13 Endring av vilkår

13.1 Disse vilkår kan endres ved varsel til Arbeidsgiveren minst 30 dager før endringen trer kraft.


14 Gjeldende lov

14.1 Disse spesielle vilkår skal tolkes i henhold til svensk rett og skal prøves av svensk domstol med Stockholms tingrett som rett verneting.